Overzicht

Senior beleidsmedewerker water (1,0 fte) bij Provincie Limburg

Als senior beleidsmedewerker ontwikkel je samen met stakeholders het Limburgse waterbeleid om invulling te geven aan het Provinciaal Waterprogramma en je vertegenwoordigt de provincie op rijksniveau en in overleggen met andere provincies, waterschap en gemeenten. Je bent een echte netwerker en weet te lobbyen voor de Limburgse waterbelangen.

Je formuleert een handelingsperspectief voor politiek gevoelige en impactvolle beleidsdossiers zoals  de  Kaderrichtlijn water, het Aanvalsplan waterkwaliteit, de droogteaanpak en het Deltaprogramma Hoge zandgronden en brengt deze en andere dossiers tot uitvoering. Deze functie vraagt om daadkracht, creativiteit, overtuigingskracht en het vermogen om partijen te verbinden. Je kent de belangen en standpunten van belanghebbenden en bent op de hoogte van de actuele kennis en beleidsontwikkelingen. Jij kent de wet- en regelgeving en vertaalt dit in afgewogen beleidsvoorstellen voor het provinciaal bestuur.

Als senior beleidsmedewerker water ben je breed inzetbaar en in staat om strategisch maar ook meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je bent in staat om besluitvormingsprocessen aan te sturen. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water

Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Omgevingswet en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.

Dit doet een senior beleidsmedewerker water

Je trekt de grotere projecten en processen en formuleert beleidsvoorstellen voor complexe vraagstukken zoals het Aanvalsplan waterkwaliteit, de droogteaanpak en waterbeschikbaarheid. Je neemt in dit kader deel aan regionale, interprovinciale-  en landelijke overleggen en maakt annotaties voor de bestuurder. Het gaat dan bijvoorbeeld om overleggen van het Bestuurlijk Platform Zoetwater, het Deltaprogramma Hoge Zandgronden en de Kaderrichtlijn water Je zorgt er onder meer voor dat het Aanvalsplan waterkwaliteit wordt uitgevoerd en dat maatregelen worden genomen om over voldoende zoetwater te beschikken en droogte te voorkomen. Hiervoor werk je samen met gemeenten, de RUD, de Limburgse Land- en tuinbouw, terreinbeherende organisaties, de Waterleidingmaatschappij Limburg, het Waterschap Limburg en andere waterpartijen in binnen- en buitenland. Het creëren van draagvlak voor maatregelen is van groot belang voor het doelbereik.

Je zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen. Je bent op de hoogte van de beleidsaanpak bij andere provincies. Je houdt zicht op de Europese, landelijke en regionale (beleids)ontwikkelingen en processen en draagt bij aan een adequate Limburgse lobby. Je leidt projecten en processen en coacht medewerkers vanuit jouw ervaring als senior.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Functie-eisen

Wij vragen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Kennis van het watersysteem (kwaliteit en kwantiteit oppervlakte- en grondwater),  drinkwater en waterketen (riolering) en waterwetgeving (KRW);
 • Je voelt je uitgedaagd door complexe beleidsvraagstukken;
 • 5-10 jaar ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving met beleidsontwikkeling en/of watersector;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 • Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 • Kan procesmatig en projectmatig werken;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Informatie

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 4.466,67 en maximaal € 6.323,27 in schaal 12 (afhankelijk van elders opgedane relevante kennis, ervaring en vaardigheden). Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Solliciteren

Solliciteer naar de vacature senior beleidsmedewerker water

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 10 juni a.s. tegemoet.
Je kunt reageren via de button “Solliciteren”.

Je kunt reageren door op bijgaande link te klikken https://www.solliciterenbijdeprovincielimburg.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/sollicitatie-met-commissie?VcSn=380

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons-Raven, clustermanager van Natuur en Water, via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 63 of Joep Geenen, adjunct-clustermanager van Natuur en Water, via het telefoonnummer +31 (0)6 52 08 62 81.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.