Ervaren Geohydroloog
Ben je werkzaam op het gebied van geohydrologie en wil je jouw kennis en ervaring delen met enthousiaste collega’s bij ATKB en zo een bijdrage leveren aan uitdagende projecten op het gebied van bodem, water en ecologie? Of ben je al jaren werkzaam in ons vakgebied en toe aan een nieuwe uitdaging?

Klik hier voor meer informatie over vacature Ervaren Geohydroloog bij ATKB (Adviesbureau voor bodem, water en ecologie) in Zoetermeer, Diverse Locaties
Dijkgraaf
De dijkgraaf heeft als algemene taak de belangen van het waterschap te behartigen en heeft een belangrijke rol in de bestuurlijke vertegenwoordiging van het waterschap naar de omgeving. Daarnaast is de dijkgraaf verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en medeoverheden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn
Adviseur / Projectleider Aquatische Ecologie
Vanuit je inhoudelijke achtergrond kun je je kennis goed vertalen naar adviezen voor waterbeheerders. Goed kunnen meedenken met de opdrachtgever is belangrijk, maar ook slimme oplossingen bedenken en de juiste instrumentaria weten in te zetten. Het is een veelzijdige functie, die een beroep doet op heel verschillende vaardigheden.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur / Projectleider Aquatische Ecologie bij Delta Milieu Recruiters in Culemborg
Hydrogeoloog / Grondwater Innovator
We zijn op zoek naar een ervaren hydrogeoloog / ingenieur grondwater modellering. Een echte grondwater innovatordie de uitdaging opneemt om onze technologie en unieke data te beheren, te analyseren en te visualiseren tot een slim grondwater sensornetwerk.

Klik hier voor meer informatie over vacature Hydrogeoloog / Grondwater Innovator bij iFlux nv in Niel, Antwerpen
Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie
Arcadis zoekt een enthousiaste, ervaren adviseur die complexe vraagstukken zelfstandig oppakt. Resultaten vertaal jij in adviezen voor onze klanten. Daarmee geef je vorm aan water in stedelijk gebied in relatie tot veiligheid, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Jij bent expert waterhuishouding binnen integrale ruimtelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij Arcadis Nederland in 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Zwolle, Assen
Ervaren adviseur natuur en biodiversiteit
Hoe we omgaan met de natuur is een actueel maatschappelijk thema. Sla de krant open en er is minimaal één artikel dat gaat over ontwikkelingen die raken aan natuur. Als ervaren adviseur bij Arcadis, adviesgroep natuur & biodiversiteit begeef je je in die wereld. Daarbij zoek je continu een balans tussen economische afwegingen, natuurwetgeving en kansen voor de biodiversiteit.

Klik hier voor meer informatie over vacature Ervaren adviseur natuur en biodiversiteit bij Arcadis Nederland in In overleg
Zoek in 17 vacatures:  

Dijkgraaf

bedrijfWaterschap Vallei en Veluwe
datum12-06-2020
werkveldRegionaal waterbeheer, Rivieren & Waterwegen, Stedelijk water & Riolering, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterkwaliteit, Waterveiligheid
regioGelderland
niveauWO
dienstverbandvast
standplaatsApeldoorn
taakomschrijving

­­­­De dijkgraaf, rolinvulling en persoonlijkheid

De dijkgraaf die wij zoeken is iemand die anderen in staat stelt optimaal te presteren.
Die vanuit intrinsieke motivatie voor bestuur en medewerkers zich thuis voelt in het gebied van Vallei en Veluwe. Iemand die leiding weet te geven aan de realisatie van onze koers en ervaring heeft met veranderingsprocessen.

De dijkgraaf heeft als algemene taak de belangen van het waterschap te behartigen en heeft een belangrijke rol in de bestuurlijke vertegenwoordiging van het waterschap naar de omgeving. Daarnaast is de dijkgraaf verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en medeoverheden. Tevens vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap binnen de Unie van Waterschappen.

De dijkgraaf is de voorzitter van de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur waarbij de dijkgraaf optreedt als onpartijdig voorzitter en verbinder door verschillende belangen op elkaar af te stemmen. De dijkgraaf bewaakt de integriteit van het bestuur en de bestuursleden en heeft daarbij aandacht voor aspecten van ondermijning.
De dijkgraaf geeft beleids- en uitvoeringsruimte aan bestuursleden en heeft oog voor de voortgang van besluitvormingsprocessen.

De dijkgraaf is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor de organisatie, met name voor de secretaris-directeur.

Vanuit de wettelijke rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het Dagelijks Bestuur behartigt de dijkgraaf de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen en gevaar heeft de dijkgraaf bijzondere bevoegdheden.
Daarnaast kan de dijkgraaf ook andere inhoudelijke portefeuilles behartigen. In het Dagelijks Bestuur heeft de dijkgraaf stemrecht.

Rolinvulling en persoonlijkheid

Als dijkgraaf heeft u aantoonbare affiniteit met het waterschapswerk en het samenwerken met mensen. U bent gedreven om met de organisatie het ingezette beleid te verdiepen, te concretiseren en de doelen van het waterschap te realiseren.

U heeft een goed gevoel voor de moderne manier van besturen en daarbij horende veranderingsprocessen. Het spel rondom besturing, verantwoordelijkheden, verhoudingen en belangen hebt u goed in de vingers.

Met u als voorzitter kan het Algemeen Bestuur optimaal presteren. Als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur brengt u rust en creëert u overzicht in discussies. U leidt die in goede banen en zorgt dat men zorgvuldig en op tijd tot besluitvorming komt. Transparantie en integriteit zijn voor u vanzelfsprekend, evenals het blijven bevorderen van collegialiteit binnen het bestuur.

U heeft een visie op de rolneming van het waterschap in de huidige samenleving. Deze visie vertaalt u ook naar een moderne manier van ‘je verhouden tot de samenleving’. Dit straalt u ook uit naar buiten.

U bent communicatief sterk, een netwerker en samenwerkingspartner pur sang. U bent in staat een verbindende rol te spelen naar externe partijen, alsook binnen het bestuur en richting de directie en het management. Daarnaast bent u in staat om ook op landelijk niveau voor de sector een prominente rol te spelen. Kortom, een gezaghebbend ambassadeur.

U bent in staat snel te schakelen met verschillende doelgroepen. U heeft daarbij oog en respect voor de diversiteit van de bevolkingssamenstelling in het gebied. U beschikt over een relevant netwerk of bent in staat dit aantoonbaar snel op te bouwen. Een netwerk in Den Haag is een pré.

U hebt oog en oor voor de medewerkers van de organisatie en bent vanuit uw rol benaderbaar en beschikbaar en in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de beoogde organisatieontwikkeling. Omdat u verantwoordelijk bent voor de aansturing van de directie dient u op het juiste niveau ervaring of affiniteit met leidinggeven te hebben.

Als mens bent u op een prettige manier gezaghebbend, staat u boven de partijen en bent u een authentieke nuchtere persoon, die inspirerend en jong van geest is. U beschikt over lef, moed en een gezonde dosis humor.

functie-eisen

Achtergrond en ervaring

De ideale kandidaat heeft een academisch werk- en denkniveau, beproefde bestuurlijke ervaring in een relevante context en ervaring met het bereiken van resultaten in veranderprocessen. U voelt zich verbonden met het waterschap als functioneel bestuur.
U beschikt over kennis van en gevoel voor de relevante onderwerpen van het waterschap in al zijn facetten. U heeft daarnaast ervaring met crisismanagement.

U heeft aantoonbare affiniteit met het gebied van het waterschap en de daarbij horende diversiteit.

informatie

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie is een salariëring van bruto € 9.952,84 per maand van toepassing. Daarnaast bieden wij u een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering en vakantietoelage.

Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied woonachtig bent dan wel bereid bent daar binnen een jaar na benoeming te wonen.

bedrijfsomschrijving

Waterschap Vallei en Veluwe

Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken met en aan water voor een duurzame wereld van morgen.

Vanuit de wettelijke kerntaken zetten wij ons daar iedere dag voor in.
We zorgen voor bescherming tegen overstromingen middels veilige dijken en ruimte voor de rivieren. We zuiveren gebruikt water en zetten dat om in waardevolle grondstoffen en schoon water. Ook zorgen we voor schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen en dragen we bij aan het slim en zuinig omgaan met onze grondwatervoorraad.
Dat doen wij voor ruim 1.1 miljoen inwoners en alle ondernemers en gebruikers in ons gebied verspreid over 37 gemeenten.

Ons werkgebied is omgeven door water: de IJssel, de Nederrijn en de Randmeren.
In het gebied liggen bijzondere waardevolle hoge zandgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. In de Gelderse Vallei en IJsselvallei en de polders tegen de randmeren ligt een bijzonder mozaïek van landbouw en natuur. Onder de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe liggen de grootste grondwatervoorraden van ons land. In de stad Apeldoorn valt jaarlijks gemiddeld de meeste neerslag van ons land.
Water is de grens ontkennende factor die alles met elkaar verbindt. Daar zijn we trots op en daar werken we hard aan. [Vallei en Veluwe corporate-film]

Het gebied centraal

We leven in een complexe en uitdagende tijd. Het klimaat en de samenleving veranderen snel en meer dan ooit wordt een beroep gedaan op het vermogen onze leefomgeving op een slimme manier aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden.
Op tal van terreinen vinden vergaande transities plaats. Dit alles vraagt om anders te denken over waterbeheer. Daarom, en vanuit het perspectief van de Omgevingswet, hebben wij recent een langetermijnvisie vastgesteld. Deze Blauwe Omgevingsvisie [BOVI2050.nl]  bepaalt onze koers. Hierbij gaan we uit van water als ordenend principe en een gebiedsgerichte aanpak samen met partners.
Vanuit dit lange termijnperspectief heeft het Algemeen Bestuur voor de huidige bestuursperiode een bestuursagenda opgesteld met vijf speerpunten: energietransitie, circulaire economie, kwaliteit van de leefomgeving, bodem en droogte en waterbewustzijn.

Lef, leiding, haalbaar en betaalbaar

Waterschap Vallei en Veluwe is een beleidsrijk, ambitieus en innovatief waterschap met een consistente koers. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van de flexibele waterkering in de oude haven en historische kern van de gemeente Bunschoten, de energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort en Apeldoorn en het ‘building with nature’ project in de Hierdense Beek.
Er is een Waterbeheerprogramma waarin de kerntaken zijn geborgd en er zijn beleidskaders zoals voor Energietransitie, Circulaire Economie en Biodiversiteit.

Tegelijk is ons motto dat we het waarmaken in het dagelijks beheer en onderhoud. We zijn daarmee sterk in de uitvoering en aanwezigheid in het gebied.

De afgelopen jaren en in het bijzonder de droge en warme zomers van 2018 en 2019 en de toenemende piekbuien hebben het urgentiebesef voor een gezonde bodem en een robuust watersysteem bij iedereen sterk doen toenemen.
De opgave voor de komende periode ligt in het verdiepen, concretiseren en realiseren van de ambities en doelen voor de korte en de middellange termijn. Het omzetten van de BOVI2050 naar concrete doelen en tastbare resultaten gebeurt samen met partners via het werken in gebiedsateliers en -teams.
Vanuit de Omgevingswet is een uitwerking van de bestuurlijke afwegingsruimte, de strategische en operationele samenwerking met partners en participatie door en met alle belanghebbenden van groot belang. Het effect van digitale transformatie zal naar verwachting de komende jaren een grote rol spelen.

Vallei en Veluwe is een waterschap met een relatief laag belastingtarief. Als publieke organisatie werken wij zoveel mogelijk op een ondernemende en zakelijke wijze om hiermee ook de belastingtarieven laag te houden.
De financiële positie is goed, de basis is op orde en de medewerkers zijn loyaal en geboeid door het waterschapswerk. Dat vinden wij een groot goed en willen dat ook voor de toekomst behouden. Een belangrijke uitdaging is voldoende gekwalificeerd personeel te houden en aan te trekken.

Bestuur en organisatie

Het Algemeen Bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Dit bestuur bestaat uit dertig leden, verdeeld over negen (politieke) partijen en drie fracties van geborgde zetels.
Vanuit het Algemeen Bestuur worden de heemraden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het college van dijkgraaf en heemraden, oftewel het Dagelijks Bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur.

De dijkgraaf en de bijna fulltime heemraden hebben naast het gezamenlijk belang ook allen een eigen portefeuille en een geografisch aandachtsgebied. Het werken via beeld-, oordeels- en besluitvorming en de daarbij passende werk- en vergadervormen is gemeengoed.
De bestuursstijl kenmerkt zich door collegiaal bestuur met al jarenlang naar volle tevredenheid een minderheidscollege. De gezamenlijke focus ligt op besturen en werken aan gezamenlijke opgaven.

De relatie van het bestuur met de directie en organisatie kenmerkt zich door een groot vertrouwen. Bij het waterschap werken ruim 500 medewerkers. Vanuit circa twintig, door het gebied verspreide locaties, en het hoofdkantoor in Apeldoorn werken wij aan het beleid, vergunningverlening, uitvoering, beheer, onderhoud en toezicht.

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil een netwerkorganisatie zijn die betrouwbaar, wendbaar en toekomstbestendig is. Voor de koers van de ambtelijke organisatie is dit uitgewerkt in een strategisch document  Koers 2021 [Vallei en Veluwe koers 2021.pdf].

In de organisatieontwikkeling en met strategisch HRM-beleid zijn er inmiddels flinke stappen gezet. Ook hier ligt de komende jaren het accent op uitwerking en realisatie waarbij de ontwikkeling van een proactieve houding van groot belang is.

Samenvattend door één van ons geformuleerd: “Daar waar het waterschap een spilfunctie heeft moeten we scherp zijn, daar waar het waterschap een dragende functie heeft moeten we functioneel zijn en daar waar we positief onderscheidend kunnen zijn moeten we scoren.”

Zie [www.vallei-veluwe.nl/over-ons/onze-organisatie/] en [vallei-veluwe.nl/kennisapp].

solliciteren

Selectieprocedure

De dijkgraaf wordt na een aanbeveling van het Algemeen Bestuur via GS van Gelderland en Utrecht en de minister van I&W door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Er is een vertrouwenscommissie (VC) gevormd die bestaat uit de voorzitters van alle fracties in het Algemeen Bestuur. De loco-dijkgraaf en de secretaris-directeur van het waterschap ondersteunen de commissie als adviseur. De adviseurs van Zeelenberg hebben zitting in de commissie als extern adviseur.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:
Werving van kandidaten
Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 35/36, 202
cv presentatie: dinsdag 8 september 2020
Persoonlijke pitches: vrijdag 18 september 2020
Eerste verdiepende gespreksronde VC: donderdag september 2020
Tweede verdiepende gespreksronde VC: dinsdag 29 september 2020
Assessment: week 41, 2020           

Aanbeveling aan het Algemeen Bestuur
Benoemingsprocedure via GS Provincie Gelderland en Utrecht, Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Kroon.

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) te overleggen, afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Nadat de vertrouwenscommissie een aanbeveling aan het Algemeen Bestuur heeft gedaan, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

De duur van de benoemingsprocedure - van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan de Minister tot de benoeming van de Kroon - bedraagt omstreeks zeven weken.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie.

Voor nadere informatie over deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Lucienne ter Veen via telefoonnummer 073 – 612 0 655. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 juli 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via zeelenberg.nl/vacatures/dijkgraaf-wvev


Deel deze vacature


Nieuws

22.02.2017 Ben jij klaar voor jouw start in de watersector?

Kom dan 23 maart 2017 naar het Young Professional Career Event op de Aqua Nederland vakbeurs. Je krijgt de laatste arbeidsmarktinformatie. Je kunt kennis maken met werkgevers en er is een carrièreroute op de beursvloer. Hier kun je stages, afstudeeropdrachten of jouw eerste baan vinden. Uiteraard krijg je ook tips en tricks om je goed te presenteren tijdens de carrièreroute.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO