Beleidsspecialist Water
Wil jij ervoor zorgen dat het water op glastuinbouwbedrijven optimaal wordt benut? Lijkt het je een uitdaging te werken aan de verbetering van het oppervlaktewater in glastuinbouwge-bieden? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik hier voor meer informatie over vacature Beleidsspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland in Zoetermeer
Stagiair(e) Bureau Brussel
Wil jij ervaring opdoen in het hart van de Europese Unie? Dan is een stage op de gezamenlijke vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen en Vewin in Brussel wellicht iets voor jou. Wij zoeken een stagiair(e) voor een periode van 6 maanden, vanaf begin september 2019 (later in overleg), op basis van een 40-urige werkweek.

Klik hier voor meer informatie over vacature Stagiair(e) Bureau Brussel bij Vewin en Unie van Waterschappen in Brussel
Technisch manager / Ontwerpleider waterbouwkundige constructies
Als technisch manager / ontwerpleider bij Arcadis werk je civieltechnische ontwerpen uit of beoordeel je de staat van (renovatie van) kademuren, sluizen, gemalen, duikers en waterkeringen in samenwerking met een multidisciplinair projectteam bestaande uit civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerpers conform het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium binnen de waterwet.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technisch manager / Ontwerpleider waterbouwkundige constructies bij Arcadis Nederland in Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Zwolle
Adviseur en specialist geotechniek
Als ervaren adviseur en specialist geotechniek bij Arcadis krijg je veel ruimte om inhoudelijk aan de slag te gaan. Je geeft advies binnen onze waterveiligheidsprojecten en pakt inhoudelijke ontwikkelingen op die jouw persoonlijke interesse hebben.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur en specialist geotechniek bij Arcadis Nederland in Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch
Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw
In deze functie heb je zowel te maken met het beheer van de bestaande systemen als het adviseren en uitwerken van systemen in geval van nieuwbouw. Je werkt voornamelijk in projectverband. In dat kader heb je intern contact met alle betrokkenen van zowel je eigen en andere teams en met andere afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering / beheer en nieuwbouw bij Gemeente Almere in Almere
Technicus water en riolering
Als ervaren technicus ga jij waterhuishoudkundige adviezen uitbrengen en uitwerken, berekeningen uitvoeren op het gebied van riolering, drainage, grondwater, watergangen en milieu). Het gaat hierbij om gemiddeld tot complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Klik hier voor meer informatie over vacature Technicus water en riolering bij Gemeente Almere in Almere
Ervaren projectleider water
Je hoofdtaken bij Acacia Water zijn het initiëren en aansturen van projecten op het gebied van (grond)water en een actieve rol hebben in de Nederlandse markt. Samen met je projectteam los je vraagstukken op rondom grondwater zoals verzilting, verdroging en wateroverlast al dan niet met Universiteiten of onderzoeksinstituten.

Klik hier voor meer informatie over vacature Ervaren projectleider water bij Acacia Water in Gouda
Planner
Je werkt op de afdeling monsterneming/planning, een dynamische omgeving met ongeveer 12 medewerkers. De medewerkers van de afdeling dragen zorg voor de planning en bemonstering van nagenoeg alle vormen van monsterneming van water, nodig voor de bewaking van de waterkwaliteit van de twee moederbedrijven, drinkwaterbedrijf WMD en Waterbedrijf Groningen en hun industriedochters.

Klik hier voor meer informatie over vacature Planner bij WLN in Glimmen
Specialist Biologie
Je werkt op de afdeling biologie, een dynamische omgeving met circa 12 medewerkers. De medewerkers van de afdeling dragen zorg voor de verwerking van de biologische analyses. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kweek analyses maar ook van RT-PCR en Q-PCR analyses. Dit alles met het doel de waterkwaliteit te bewaken van de twee moederbedrijven, drinkwaterbedrijf WMD en Waterbedrijf Groningen, hun industriedochters en andere opdrachtgevers.

Klik hier voor meer informatie over vacature Specialist Biologie bij WLN in Glimmen
Zoek in 32 vacatures:  

Beleidsmedewerker Rivieren en beleidsmedewerker Waterveiligheid

bedrijfProvincie Noord-Brabant
datum09-08-2019
werkveldRivieren & Waterwegen, Water (algemeen), Waterveiligheid
regioNoord-Brabant
niveauHBO, WO
dienstverbandvast
standplaatss-Hertogenbosch
taakomschrijving
Beleidsmedewerker Rivieren en beleidsmedewerker Waterveiligheid
Ruimtelijke ordening/milieu, Hydrologie / Ecologie
WO, HBO   |   Tussen €3403 en €4862   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur

Solliciteer (t/m 25-8-2019)

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Ben jij …
een netwerker en verbinder en die beleids- en strategisch inzicht kan koppelen aan een resultaatgerichte instelling? Beschik je over de persoonlijkheid en vaardigheden om op vernieuwende en inspirerende wijze vraagstukken aan te pakken en producten net even beter te maken. Kun je goed samenwerken met collega’s en bestaande en nieuwe externe partners. En wil je meewerken aan een veilig en klimaat robuust Brabant? Dan zijn we op zoek naar jou!
 
Wat ga je doen
Het team Hoogwaterbescherming in het programma Verbindend Water is op zoek naar twee nieuwe collega’s. Een beleidsmedewerker Rivieren en een Beleidsmedewerker Waterveiligheid.
 
De normen voor waterveiligheid voor de Maas en de Waal-Merwede zijn een stuk aangescherpt, alleen al vanwege de toegenomen aantallen inwoners en de gestegen economische waarde achter de dijken. Tel daar nog eens de gevolgen van klimaatverandering bovenop en je snapt dat we tot 2050 een groot vraagstuk te pakken hebben.
 
Dijken en waterkeringen langs rivieren en kanalen zijn cruciaal geweest in de historie van Brabant en bepalen ook de veiligheid tegen overstromingen in de toekomst. Waar we eeuwenlang een strijd tegen het water voerden, is onze benadering nu gericht op het werken met water. De provincies werken samen met gemeenten, waterschappen en het rijk gebiedsgericht aan dijkversterking en rivierverruiming. Natuurlijk met oog voor gebiedsontwikkeling en andere opgaven zoals natuur, recreatie en economie. We noemen dat ook wel integraal riviermanagement. Werken aan waterveiligheid is daarmee ook een belangrijke motor voor de toekomst. Langs de Maas zal de komende tientallen jaren voor meer dan een miljard aan investeringen in waterveiligheid gaan plaatsvinden!
 
Beleidsmedewerker Rivieren:
De Brabantse grote rivieren Maas en Merwede zijn je werkgebied. Dit betekent dat alle riviergemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties en terreinbeheerders je netwerk vormen.
 
Hierbij sta je voor de volgende uitdagingen:
Je draagt bij aan de regioprocessen Maas en Waal-Merwede, door relevante provinciale vraagstukken en regionale ontwikkelingen te verkennen en deze te koppelen aan de waterveiligheidsopgave en integraal riviermanagement. Daarbij werk je nauw samen met de interne collega’s en met de regionale partner-overheden en maatschappelijke organisaties. Samen met hen zet je kansen op de bestuurlijke agenda en werk je eraan om kansen om te zetten in concrete projecten.
 
Je gaat aan de slag met:
• Het oppakken en verder brengen van nieuwe kansen voor rivierverruimingsmaatregelen met meerwaarde voor de omgeving;
• Bijdragen aan de voorkeursstrategie Maas en Waal-Merwede 2050, waarover provincie en partners nog een besluit moeten nemen. Dit is een overkoepelend plan voor de inspanningen op het gebied van integraal riviermanagement, met een goede mix van dijkversterking en rivierverruiming;
• Vertegenwoordiging van de provincie in het regioproces Waal-Merwede;
• Advisering van ons bestuur (GS en PS).
 
Beleidsmedewerker Waterveiligheid bij veranderend klimaat:
Je krijgt te maken met de waterveiligheid langs de regionale wateren (Aa, Dommel, Mark) en de grote rivieren (Rijn/Merwede en Maas) en uiteraard met de partijen waarmee we samenwerken.
 
Hierbij sta je voor de volgende uitdagingen:
Je houdt het huidige beleid voor regionale keringen tegen het licht en start samen met de waterschappen de ontwikkeling van nieuw provinciaal beleid (o.a. over de aanwijzing van keringen, het bepalen van de normering, voorschriften voor toetsing en ontwerp bij versterking). Een belangrijke doorontwikkeling in het beleid is de mogelijke samenhang tussen waterveiligheidsvraagstukken en het klimaat robuust inrichten van het regionaal watersysteem. Je zorgt voor verankering van het beleid in de in ontwikkeling zijnde omgevingsverordening.
Daarnaast vertegenwoordig je Noord-Brabant in o.m. het interprovinciaal overleg waterveiligheid en lever je een bijdrage aan het IPO-ontwikkelprogramma regionale keringen en aan het IPO-project richtlijn overstromingsrisico’s.
Bovendien ben je het aanspreekpunt voor de beleidsinhoudelijke pijlers onder het provinciale waterveiligheidsbeleid voor primaire en regionale keringen en waar nodig adviseer je bij planprocedures rond dijkversterkingen. Je werkt vanuit beleid strategisch oogpunt mee aan de recent gestarte actualisatie van de provinciale overstromingsscenario’s; deze vormen een belangrijke informatiebron voor o.a. de veiligheidsregio’s.
 
In eerste instantie ben je verantwoordelijk voor:
•         Herijking en doorontwikkeling van het provinciaal beleid regionale keringen;
•         Vertegenwoordiging in IPO-overleg en bijdrage aan IPO-projecten;
•         Beleidsinhoudelijke pijlers onder het provinciale waterveiligheidsbeleid;
•         Advisering van ons bestuur (GS en PS) op jouw werkterreinen.
functie-eisen

Wat verwachten we van jou?
• Je bent in staat om het provinciaal beleid voor hoogwaterbescherming te actualiseren en uit te dragen en kunt dat combineren en verbinden met andere provinciale opgaven en ambities.
• Je beschikt daartoe over inhoudelijke en/of procesmatige kennis en ervaring of bent aantoonbaar in staat om je snel in te werken.
• Je bent goed in staat om te schakelen tussen langere en korte termijn, tussen beleidsdoelen en concrete projecten.
• Je hebt kennis en ervaring op het terrein van de fysieke omgeving en/of op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen en affiniteit met het verbinden van opgaven tot samenhangende maatregelen.
• Je hebt goed gevoel voor de interne politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen en weet daarmee om te gaan.
• Je bent een netwerker en koppelt beleids- en strategisch inzicht aan een resultaatgerichte instelling.
• Je handelt naar buiten vanuit rolbewustzijn en weet de provinciale beleidsverantwoordelijkheid en de provinciale rol als bevoegd gezag strategisch te benutten voor de grote vraagstukken.
• Je beschikt over de persoonlijkheid en vaardigheden om op vernieuwende en inspirerende wijze vraagstukken aan te pakken en producten net even beter te maken.
• Je kunt goed samenwerken met collega’s en met bestaande en nieuwe externe partners.
• Je kunt kernachtig schrijven en aansprekend presenteren.
• Je bent een echte teamspeler en onderhoudt open contact met de opdrachtgever en met externe partijen.
• Je hebt aantoonbaar een HBO+ / WO werk-, denk- en kennisniveau.
• Je hebt minimaal 2-3 jaar werkervaring in een functie op soortgelijk niveau.

informatie

Arbeidsvoorwaarden
Beide functies zijn op schaalniveau 11 voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal € 3.403,49 en maximaal € 4.862,16 bruto per maand bij een volledige werkweek.
 
Het betreffen structurele functies voor onbepaalde tijd. Je start met een aanstelling bij wijze van proef van één jaar, die in het geval van goed functioneren wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 
De provincie Noord-Brabant kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over het werken bij de provincie Noord-Brabant, zie ook het kopje 'over ons'.

solliciteren

Geïnteresseerd en solliciteren?
Voor vragen over de inhoud van de functies, kun je contact opnemen met Sas Terpstra (programmamanager Verbindend Water, T 06-52794496, sterpstra@brabant.nl) of Sarie Buijze (coördinator Hoogwaterbescherming, T 06-27745238, sbuijze@brabant.nl).
 
Bij eventuele vragen over de sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Inge Sebregts (Hiërarchisch manager Ecologische Ontwikkeling), T 06 – 5568 6695, isebregts@brabant.nl.
 
Lijkt een van deze functies jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via de site www.werkenvoor.brabant.nl door je CV en motivatiebrief toe te voegen en geef daarbij aan welke functie je voorkeur heeft of misschien wel allebei.
 
De vacatures staan open tot en met 25 augustus 2019.


Deel deze vacature


Nieuws

22.02.2017 Ben jij klaar voor jouw start in de watersector?

Kom dan 23 maart 2017 naar het Young Professional Career Event op de Aqua Nederland vakbeurs. Je krijgt de laatste arbeidsmarktinformatie. Je kunt kennis maken met werkgevers en er is een carrièreroute op de beursvloer. Hier kun je stages, afstudeeropdrachten of jouw eerste baan vinden. Uiteraard krijg je ook tips en tricks om je goed te presenteren tijdens de carrièreroute.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO