Afdelingshoofd Chemie
Het afdelingshoofd geeft leiding aan de afdeling Chemie en is verantwoordelijk voor de uitvoering en optimalisatie van de dagelijkse operationele laboratoriumprocessen en het op tijd leveren van de analyse resultaten. Daarnaast fungeer je als intermediair tussen de afdeling en de directeur, vertaal je bestuurlijke wensen naar doelstellingen en stelt adviezen op, waarbij je de directeur adviseert en informeert.

Klik hier voor meer informatie over vacature Afdelingshoofd Chemie bij Waterproef in Edam
Adviseur Ondergrondse Infra
Als Adviseur Ondergrondse Infra bij Oasen is geen enkele dag hetzelfde. Zo schrijf je de ene dag een memo voor het management team, met daarin bijvoorbeeld jouw advies over het onderhouden, vervangen en uitbreiden van ons distributienetwerk. De volgende dag sta je met je laarzen aan in het veld met één van onze monteurs om de beschikbare gegevens te controleren.

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur Ondergrondse Infra bij Oasen Drinkwater in Gouda
Programmamanager Chemische Waterkwaliteit
Jij bent verantwoordelijk voor het programma chemische waterkwaliteit, waarmee één van de kerntaken wordt gerealiseerd. Het programma is een samenhangend geheel van diverse disciplines en kenmerkt zich door grote bestuurlijke gevoeligheid en betrokkenheid van zowel interne als externe partijen waarbij waterbewustzijn een belangrijke rol speelt.

Klik hier voor meer informatie over vacature Programmamanager Chemische Waterkwaliteit bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Adviseur binnenstedelijke herontwikkeling
Heb je al een paar jaar ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoeken en adviezen over bodemsanering? Ben je toe aan een volgende stap, om je kennis en ervaring breder te trekken naar alle uitvoeringsaspecten die meespelen in de binnenstedelijke herontwikkeling en wil je meehelpen aan het klimaatbestendig maken van onze steden en dorpen?

Klik hier voor meer informatie over vacature Adviseur binnenstedelijke herontwikkeling bij Wareco Ingenieurs in Amstelveen
Directeur
Als directeur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in het gebied en de organisatie, binnen de portefeuilles uitvoering, ontwikkeling en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij op ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over vacature Directeur bij Hoogheemraadschap van Delfland in Delft
Zoek in 21 vacatures:  

Directeur

Met accent op ontwikkeling

bedrijfHoogheemraadschap van Delfland
datum21-12-2018
werkveldKustverdediging, Regionaal waterbeheer, Rivieren & Waterwegen, Stedelijk water & Riolering, Water (algemeen), Waterbehandeling en -voorziening, Waterveiligheid
regioZuid-Holland
niveauWO
dienstverbandvast
standplaatsDelft
taakomschrijving

Als directeur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in het gebied en de organisatie, binnen de portefeuilles uitvoering, ontwikkeling en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij op ontwikkeling.
Kernwoorden: coachend leiderschap: ontwikkel- en omgevingsgericht, strategisch en verbindend

Hoogheemraadschap van Delfland
In een van de meest laaggelegen en - met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare - meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

De aanwezigheid van stad en platteland, de economische belangen van de glastuinbouw, de nabijheid van kennisinstituten als Deltares, de Technische Universiteit en de politiek-bestuurlijke context maken van Delfland een boeiende werkomgeving.

Organisatie in ontwikkeling
Het Hoogheemraadschap van Delfland is volop in ontwikkeling. Vanzelfsprekend is Delfland in de ruim 700 jaar van zijn bestaan altijd in ontwikkeling geweest, maar vandaag de dag gaan de ontwikkelingen sneller dan ooit. Delfland is zich ervan bewust dat de grote opgaven van dit moment - klimaatverandering, digitalisering, duurzaamheid en circulaire economie, invoering Omgevingswet - nog veel meer dan voorheen in samenwerking met de partners in de omgeving ter hand genomen moeten worden, waarbij de maatschappelijke vraagstukken centraal staan, en niet de eigen afgebakende taakopvatting van welke overheidsorganisatie dan ook.

Om deze uitdagingen met succes het hoofd te bieden, is een effectieve, omgevingsgerichte, efficiënte overheidsorganisatieorganisatie van groot belang. Vanuit dit uitgangspunt is - onder de noemer "Samenspel" - een begin gemaakt met de organisatieontwikkeling, met als wenkend perspectief:
Delfland is een resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie in een dynamische wereld. Wij werken vanuit verbinding met de maatschappij en ontwikkelen en verbeteren door te leren.

Nieuwe topstructuur
Een van de eerste stappen die we zetten is de wijziging van de topstructuur. In het perspectief van een slagvaardig directieteam met focus op integrale aansturing van de organisatie is gekozen voor een overgang naar een directiemodel waarbinnen we met portefeuilles werken: uitvoering, ontwikkeling en bedrijfsvoering. Op elk van deze terreinen ligt een stevige samenhangende productie- en ontwikkelopgave. De directeuren zijn kwartiermaker voor de opgaven binnen hun portefeuille.

De secretaris-directeur is de secretaris van het bestuur en de algemeen directeur van Delfland. Hij is integraal, inhoudelijk en organisatorisch, eindverantwoordelijk en in die rol de voorzitter van het directieteam. Vanuit die verantwoordelijkheid kan hij, indien nodig of gewenst, eigenstandig beslissingen nemen.

Het directieteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie brede visievorming, de (strategische) advisering aan het bestuur, het stellen van kaders en de integrale aansturing van de organisatie en de interactie met externe partners op strategisch niveau.

Elk van de drie directeuren stuurt ook een aantal teamleiders en/of programmamanagers aan, in lijn met het accent in zijn of haar portefeuille. Concreet betekent dit dat er clusters van teams zullen worden gevormd in lijn met de directieportefeuilles. Onder uitvoering worden teams toegedeeld en/of gevormd die werken aan uitvoeringstaken (zowel beheer als aanlegprojecten) en onder ontwikkeling teams met een meer beleidsmatig karakter. Onder bedrijfsvoering worden teams toegedeeld en/of gevormd die in brede zin de ondersteuning van de primaire processen uitvoeren.
De precieze toedeling van de huidige teams is bewust nog niet gemaakt. Deze zal in gezamenlijkheid door het nieuwe directieteam in samenspraak met de organisatie worden uitgewerkt.

Interactie tussen bestuur, directieteam en organisatie
Opdrachten van het dagelijks bestuur worden op basis van belang, urgentie en logische indeling van het takenpakket verdeeld binnen de directie, waarbij ook de secretaris-directeur een of meerdere opdrachten voor zijn rekening kan nemen. Opdrachten worden vastgelegd tussen het dagelijks bestuur en het directieteam, waarna deze door de organisatie verder kunnen worden uitgevoerd. Leden van het directieteam fungeren dus als opdrachtnemer van het bestuur en als ambtelijk opdrachtgever richting de organisatie.

De teamleiders en programmamanagers fungeren als ambtelijk opdrachtnemer onder de directie. Zo mogelijk is de opdrachtnemer de teamleider die verantwoordelijk is voor het belangrijkste deel van de werkzaamheden van een bepaalde opdracht. Bij organisatie brede onderwerpen kan de rol van opdrachtnemer bij een programmamanager belegd worden.

Delfland telt ca. 500 medewerkers (450 fte) met hoofdkantoor in Delft.

De opgaven
Resumerend:

• Je bent samen met de andere directieleden verantwoordelijk voor de organisatiebrede visievorming, de (strategische) advisering aan het bestuur, het stellen van kaders, de integrale aansturing van de organisatie en de interactie met strategische partners op strategisch niveau.
• Je bent ook kwartiermaker van onderdelen binnen het veranderproces "samenspel" en samen met de andere directieleden verantwoordelijk voor de sturing op het totale veranderproces. Door je aanpak ben je op de doelen van het proces van "samenspel" een voorbeeld voor de medewerkers binnen de organisatie.
• Binnen jouw portefeuille zorg je voor de aansturing van de teamleiders en eventuele programmaleiders. Je doet dit op een wijze die past bij "samenspel": kader stellend, ruimte gevend, sensitief, coachend en verbindend.
• Tevens ben je opdrachtnemer voor opdrachten vanuit het bestuur. Voor de organisatie vervul je de rol van opdrachtgever. Dit doe je op een bestuurlijk sensitieve wijze met aandacht voor hoge kwaliteit.

functie-eisen

Persoonsprofiel
Vanzelfsprekend heb je academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een (politiek-) bestuurlijk complexe omgeving, met aantoonbare ervaring met ontwikkel- en veranderopgaven. Daarbij heb je ervaring en affiniteit met de opgaven in het fysieke publieke domein.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid, drijfveren en competenties niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

• Ontwikkelgericht, strategisch, een verbinder. Dat zijn aspecten die jou bovenal typeren.
• Je bent (bestuurlijk en organisatie)sensitief met oog voor wensen, verhoudingen en rollen in complexe en (politiek)gevoelige situaties.
• Je hebt een externe oriëntatie, gericht op ontwikkeling en innovatie, waarbij je wel zichtbaar en aanspreekbaar bent binnen de organisatie. Je volgt ontwikkelingen, reflecteert, en denkt na over het effect daarvan op de dagelijkse werkpraktijk. Je faciliteert en kanaliseert kansen en ontwikkelingen en zorgt met een pragmatische instelling voor realisatie.
• Je bent in je element in een omgeving in verandering: daarin ben je evenwichtig en beschouwend. Koers houden, duidelijkheid scheppen en vervolgens richting en houvast geven zijn kenmerkend voor je stijl van leidinggeven. Dit doe je door kaders te stellen en ruimte te geven.
• Als mens heb je een open houding en beweeg je je soepel door de organisatie. Anderen typeren jou als sociaal vaardig, als iemand die snel verbinding maakt, de tijd neemt, geen drempels opwerpt en zaken bespreekbaar maakt.
• Je bent een teamspeler met samenbindend vermogen die bijdraagt aan een actieve, motiverende en inspirerende werkomgeving. Je weet collega's te enthousiasmeren en mee te nemen in je plannen.

informatie

Arbeidsvoorwaarden
Delfland biedt een salaris dat afhankelijk is van opleiding en werkervaring met een maximum van
€ 8.126,- bruto per maand (schaal 16 op basis van 36 uur).

Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.

Eventuele aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijg je vergoed.

solliciteren

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Cees Zeelenberg via ons kantoor in 's-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 - 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet, vóór 21 januari 2019. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/directeur-delfland. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rolinvulling van directeur en je eigen toegevoegde waarde daarbij, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid, drijfveren en motivatie voor het werken bij Delfland.


Deel deze vacature


Nieuws

25.07.2017 Nieuw: een Dijk van een Traineeship!

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.


techniek: Datastudio | design : Loco Creations - Creative design | CMS | SEO