Zuiderzeeland Watervacatures.nl

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland

Over Waterschap Zuiderzeeland

Wat doet Waterschap Zuiderzeeland?

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water.

Veilig, voldoende en schoon water

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water.

Dat doen wij in samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties, andere waterschappen, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers.

Veiligheid

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer dijken die rondom de polders liggen en ons beschermen tegen het buitenwater, zoals het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren. Regelmatig worden de dijken geïnspecteerd op schade als gevolg van storm of hoge waterstanden. Doorlopend vindt onderhoud plaats aan dijken en oevers.

Voldoende water

Water in sloten, vaarten en tochten moet op peil worden gehouden. Bij de vaststelling van het peil, houdt het waterschap rekening met de verschillende belangen, zoals de belangen van agrariërs, natuurgebieden (bossen) en de scheepvaart.

Het teveel aan water, veroorzaakt door regenwater en kwel, wordt met behulp van zeven gemalen van het waterschap uit de polders gepompt. Maar soms wordt er ook water vanuit het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en randmeren ingelaten ten behoeve van irrigatie en nachtvorstbestrijding. Om het water af- en aan te voeren moeten de watergangen aan bepaalde afmetingen voldoen en vrijgehouden worden van onderwaterbegroeiing.

Schoon water

Met z´n allen produceren we veel afvalwater. Dit vervuilde water komt meestal via de gemeentelijke riolering bij een van de vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties van Waterschap Zuiderzeeland terecht. Deze installaties halen de vervuilende stoffen zoveel mogelijk uit het afvalwater. Het gezuiverde water wordt weer
teruggepompt op het oppervlaktewater.

Met behulp van vergunningverlening probeert het waterschap het verontreinigen van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken. Bedrijven zijn namelijk verplicht voor het lozen van afvalwatervergunning aan te vragen. In deze vergunning worden strenge eisen gesteld aan de samenstelling en de hoeveelheid van het te lozen afvalwater.

https://youtu.be/T67TJMWgulA

Industry Type: TopBedrijf

Vacatures bij Waterschap Zuiderzeeland