Schone Maaswaterketen logo Watervacatures

Schone Maaswaterketen

Schone Maaswaterketen

Over Schone Maaswaterketen

OVER ONS

De Maas kan en moet schoner! De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren. We richten ons daarbij op organische microverontreinigingen die via afvalwaterstromen in het milieu terecht komen. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en ministerie/rijkswaterstaat bundelen hierbij hun kennis en expertise en dát is de kracht van onze samenwerking. Ook werken we samen met andere initiatieven in binnen- en buitenland die de Maas schoner willen maken.

De samenwerking is in 2015 gestart met twee concrete projecten: onderzoek naar het gebruik van poederkool op bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (PACAS) en onderzoek naar zogenaamde regionale hotspots medicijnresten: als we de zuiveringen willen aanpassen, met welke zuiveringen kunnen we dan het beste beginnen?  De samenwerking is als zeer waardevol ervaren en voortgezet.

In de periode 2019-2021 zijn plannen opgesteld voor aanvullende zuiveringen op hotspots. Deze zuiveringen worden in de periode t/m 2027 gerealiseerd en zullen zorgen voor een daling van de belasting met medicijnresten met 20% ten opzichte van de situatie begin 2022. Het zorgt voor een trendbreuk omdat er jaarlijks een toename van ongeveer 1% van het medicijngebruik wordt verwacht.
Parallel is de atlas voor een Schone Maas ontwikkeld. Deze interactieve Atlas schetst het stroomgebied, geeft een beeld van de waterkwaliteit, duidt de bronnen van verontreiniging en geeft aan welke verbeteringen gerealiseerd worden.

De samenwerking Schone Maaswaterketen heeft ook ambities geformuleerd. In lijn met afspraken, die voor de Rijn zijn gemaakt, streeft SMWK naar tenminste 30% reductie van organische

microverontreinigingen in 2040 ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij is naast medicijnresten nadrukkelijk ook aandacht voor door de mens gemaakte, niet natuurlijke stoffen (industriële stoffen). De omvang daarvan neemt exponentieel toe (in dertig jaar tijd een groei van 10 naar 160 miljoen geregistreerde stoffen). Zeker voor rísicovolle industriële stoffen ligt de ambitie hoger dan 30%. De zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen dienen zo snel mogelijk te worden geminimaliseerd.

Voor de periode 2022-2027 hebben de SMWK-partners een gezamenlijk actieprogramma geformuleerd. Naast het realiseren van aanvullende zuivering richt het plan zich op:

  • Het beter zicht krijgen op aard, omvang en herkomst van organische microverontreinigingen en de impact daarvan op mens, dier en milieu.
  • Het zo veel mogelijk verminderen van het lozen van organische microverontreinigingen door aanpak bij de bron. Dit betreft onder meer het robuuster inrichten van het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • Het doorontwikkelen van de samenwerking met onze buurlanden om te komen tot een gezamenlijke stroomgebied benadering rond de aanpak van organische microverontreinigingen.
  • Het verder ontwikkelen van de Atlas en het versterken van de gezamenlijke communicatie.

Het nieuwe actieprogramma is bestuurlijk onderschreven door alle partners binnen de Schone Maaswaterketen.

Vacatures bij Schone Maaswaterketen